dot dot
dot
dot
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletโครงสร้าง
dot
dot
bulletผู้บริหารองค์กรหลัก
bulletติดตามงานตามนโยบาย
dot
dot
dot
dot
bulletปลัดกระทรวง
bulletเทียบเท่าปลัดกระทรวง
dot
dot
bulletรองปลัดกระทรวง
bulletผู้ตรวจราชการกระทรวง
dot
dot
bulletสำนักงานรัฐมนตรี
bulletสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
bulletสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
bulletสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
bulletสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
dot
dot
bulletสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) (สคพ.)
bulletโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
bulletสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
bulletคุรุสภา
bulletสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
bulletสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
bulletสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (สลช.)
dot
dot
dot
dot
bulletที่ปรึกษา
bulletประธานกรรมการหรือประธานอนุกรรมการ
bulletรองประธานกรรมการหรือรองประธานอนุกรรมการ
bulletกรรมการหรืออนุกรรมการ
dot
dot
bulletที่ปรึกษา
bulletประธานกรรมการหรือประธานอนุกรรมการ
bulletรองประธานกรรมการหรือรองประธานอนุกรรมการ
bulletกรรมการหรืออนุกรรมการ
dot
dot
bulletที่ปรึกษา
bulletประธานกรรมการหรือประธานอนุกรรมการ
bulletรองประธานกรรมการหรือรองประธานอนุกรรมการ
bulletกรรมการหรืออนุกรรมการ
dot
dot
bulletพ.ร.บ/กฏระเบียบ
dot
dot
bulletประจำเดือนตุลาคม
bulletประจำเดือนพฤศจิกายน
bulletประจำเดือนธันวาคม
dot
dot
bulletประจำเดือนตุลาคม
bulletประจำเดือนพฤศจิกายน
bulletประจำเดือนธันวาคม
bulletประจำเดือนมกราคม 2555
bulletประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555


 
September 2012
Su
M
T
W
T
F
Sa
26
1
2
15
16
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6


การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูที่ประสบภัยน้ำท่วม article

          ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานการประชุมการช่วยเหลือข้าราชการครูที่ประสบภัยน้ำท่วม วันที่ 5 มกราคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 โดยมีผู้แทนจาก สพฐ. สอศ. สกอ. กคศ. สช. สกสค. เข้าร่วมประชุม สรุปสาระการประชุม ดังนี้

          ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู  ขณะนี้คาดว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประมาณ  780,000  คน  จำนวนครึ่งหนึ่งเป็นหนี้โดยเฉลี่ยรายละประมาณ  1 – 2   ล้านบาท ซึ่งได้มีแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู จากการต้องสำรวจข้าราชการครูที่เป็นหนี้ทั้งหมด  และจำแนกครูที่เป็นหนี้สินเป็น  3  กลุ่ม  คือ กลุ่มที่ 1  เป็นหนี้แต่มีหลักทรัพย์  มีวินัย  สามารถชำระหนี้ได้  ไม่เดือดร้อน กลุ่มที่ 2  เป็นหนี้  มีวินัย  แต่ไม่อยู่ในสภาพคล่อง  แบกภาระการชำระหนี้ในอัตราดอกเบี้ยที่สูง  ควรได้รับการช่วยเหลือในเรื่องแหล่งเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า  กลุ่มนี้ปัญหาไม่รุนแรง และกลุ่มที่ 3  เป็นหนี้และมีปัญหาในการชำระหนี้  จาการสำรวจพบว่า  มีผู้กู้จำนวนประมาณ  20,000 – 50,000 ราย ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาจะต้องดำเนินการหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำมาช่วยแก้ปัญหาโดยเริ่มจากกลุ่มที่ 3  ก่อน  และจึงขยายผลไปสู่กลุ่มที่ 2  และกลุ่มที่ 1  ตามลำดับ ดำเนินการกำหนดมาตรการพักชำระหนี้  และปรับโครงสร้างหนี้  สำหรับรายที่มีปัญหาวิกฤตมาก  เพื่อให้สามารถชำระหนี้ได้ และการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูจะต้องให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีแหล่งเงินกู้อยู่เพียงแห่งเดียว  โดยใช้แนวทางของโครงการพัฒนาชีวิตครู นำรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูขึ้นบัญชีเพื่อไม่ให้ดำเนินการกู้จากแหล่งเงินกู้อื่นได้อีก  โดยอาจใช้มาตรการด้านการพัฒนาและวินัยร่วมด้วย เป้าหมายในการแก้ปัญหา เพื่อลดจำนวนผู้เป็นหนี้กลุ่มที่ 3  ให้เป็นผู้ที่สามารถชำระหนี้ได้  และเลื่อนเป็นกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 1  ต่อไป รวมถึงลดจำนวนครูที่เป็นหนี้จนล้มละลายให้หมด  ภายใน  4  ปี

          ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  ได้ส่งผลกระทบต่อการครองชีพ ของข้าราชการครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  เนื่องจากที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินของข้าราชการครูได้รับความเสียหาย  ดังนั้น  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้ความช่วยเหลือข้าราชการครูที่กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  เมื่อวันที่  30  ธันวาคม  2554  โดยให้ลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนฯ  รายเดิมพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 ปี  และให้ขยายระยะเวลาชำระหนี้เป็นเวลาไม่เกิน 3 ปี  (เริ่มตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  2555  ถึงวันที่   31  มกราคม  2558)  รวมทั้งสามารถกู้ยืมเพิ่มเติมได้อีกรายละไม่เกิน  300,000  บาท  โดยคิดดอกเบี้ยต่ำ คือ ร้อยละ  4.25  ต่อปี  ชำระหนี้คืนภายใน  8  ปี  (96 งวด)  ทั้งนี้  ขอให้ข้าราชการครูที่เป็นลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนที่ประสบอุทกภัยดูรายละเอียดและดาว์นโหลดแบบคำขอพักชำระหนี้หรือกู้ยืมเพิ่มได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน  ก.ค.ศ.  (http://203.146.15.33/webtcs/)  หรือที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือส่วนราชการต้นสังกัด  สามารถยื่นขอพักชำระหนี้และคำขอกู้  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  31  มกราคม  2555
           สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ประสบอุทกภัยที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือดังกล่าวข้างต้น  คือ  ไม่ได้เป็นลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนฯ  กระทรวงศึกษาธิการ ได้เตรียมมาตรการให้ความช่วยเหลือรองรับไว้แล้ว  ซึ่งคาดว่าจะประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือได้เร็ว ๆ นี้

   

 
ประชุม

ปลัด ศธ. ส่งมอบงานให้ ผอ.องค์การค้าของ สกสค. คนใหม่
พิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป."
เยี่ยมชม "Penang Free School"
ปลัด ศธ. เข้าร่วมประชุม The 4th Malaysia – Thailand Joint Working Group Meeting (JWG) article
การประชุม "The 4th Malaysia – Thailand Joint Working Group Meeting (JWG)"
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมปิดการประชุม (AMFIE) article
รมว.ศธ. และ ปลัด ศธ. เยือน สปป.ลาว article
รมว.ศธ.และ ปลัด ศธ.นำผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก เข้าพบนายกรัฐมนตรี article
การประชุม Asia-Pacific Forum on ICT in Education 2012 (AMFIE) article
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมงาน "Literacy Day 2012" article
ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกเยือนไทย
แถลงผลการดำเนินงานของรัฐบาลด้านการศึกษาครบรอบ 1 ปี
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ "โรงเรียนคาทอลิกไทยในบริบทของประชาคมอาเซียน" article
หารือความร่วมมือการดำเนินโครงการนิทรรศรัตนโกสินทร์ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้านประวัติศาสตร์ article
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ article
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านการพัฒนา
ประชุมคณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในมาเลเซีย
เข้าพบปลัดกระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้รับทุน "ครูสอนดี"
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบของที่ระลึกให้ รมว.ศธ.
Mr.Wu รับทราบความก้าวหน้าในการเรียนการสอนภาษาจีน และภาษาอังกฤษ
ประชุมติดตามนโยบายและข้อสั่งการ
เตรียมจัดงาน “ศธ. ร่วมใจถวายราชสักการะ 60 พรรษามหาวชิราลงกรณ”
แถลงข่าวโครงการ "Thailand English Teaching Project 2012"
เปิดแถลงข่าวโครงการผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ
ศธ.ร่วมกับ Ecole Nouvelle พัฒนาครูสอนภาษาฝรั่งเศส
การเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ
ความร่วมมือด้านการศึกษากับประเทศออสเตรเลีย
พิธีเปิดการประชุมสมัชชานานาชาติด้านเทคนิคและการศึกษาสายอาชีพและฝึกอบรม ครั้งที่ 3 article
การประชุมสมัชชานานาชาติด้านเทคนิคและการศึกษาสายอาชีพและฝึกอบรม ครั้งที่ 3 article
การประชุมขององค์การยูเนสโก "Third International Congress on Technical and Vocational Education and Training (TVET)" article
ความร่วมมือด้านการศึกษาไทย – ออสเตรเลีย
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและคณะหารือข้อราชการกับผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยปักกิ่ง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและคณะเดินทางไปเยือนและหารือข้อราชการกับรองประธานสำนักพิมพ์อุดมศึกษาแห่งประเทศจีน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและคณะเยือนสำนักงานใหญ่ฮั่นปั้น และหารือข้อราชการกับรองผู้อำนวยการสำนักงานใหญ่ฮั่นปั้น article
ปลัดกระทรวงศึกษาเจรจากับอธิบดีกรมความร่วมมือต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการจีน article
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน article
ประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2555 article
ประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ article
ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบาย 1 คอมพิวเตอร์ ต่อ 1 นักเรียน article
นำเสนอแผนการดำเนินงานตามนโยบายของ รมว.ศธ article
ประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 1/2555 article
เตรียมจัดงาน "ศักภาพการศึกษาไทย สู่ประชาคมอาเซียน" article
ประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 5/2554
ประชุมปลัดกระทรวง article
ประชุมแผนฟื้นฟูโรงเรียนเจ้าสร้างภายหลังประสบอุทกภัย และอัคคีภัย
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 3/2554 article
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) article
นำคณะผู้แทนออสเตรเลียเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดการประชุมกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2556-2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ประชุมหารือกับคณะผู้แทนออสเตรเลียเกี่ยวกับโครงการจัดส่งแรงงานไปทำงานและจัดส่งนักศึกษาไปฝึกงานที่ประเทศออสเตรเลีย
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 2/2554
ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาจัดทำข้อมูลการสำรวจความเสียหาย ให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน(ด้านสถานศึกษา) article
เตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปปีงบประมาณ พ.ศ.2555 article
การประชุมกระทรวงศึกษาธิการ article
การประชุมจัดทำแผนงาน/โครงการ และงบประมาณในการฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ด้านฟื้นฟูคุณภาพชีวิต article
การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและจัดทำข้อมูลการสำรวจความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน (ด้านสถานศึกษา) article
ประชุมผู้บริหารองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 12/2554
ประชุมผู้บริหารองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 11/2554
ประชุมจัดทำข้อมูลการสำรวจความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน (ด้านสถานศึกษา)
การประชุมคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 article
การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน article
การประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก article
การประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) article
การประชุมซักซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินในสถานการณ์อุทกภัย 9 แผนของกระทรวงศึกษาธิการ ในการฟื้นฟูและเยียวยา article
ประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 36 วันที่ 28 ตุลาคม 2554 ณ สำนักงานใหญ่ยูเนสโก กรุงปาส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 36 ณ สำนักงานใหญ่ยูเนสโก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2554
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยไปประชุมยูเนสโก
พิธีเปิดการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 36
การประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 36 article
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมประชุม Teleconference article
การประชุมติดตามการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือที่พักพิงกระทรวงศึกษาธิการ article
การประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ (ค.ต.น.) ครั้งที่ 2/2554
การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของกระทรวงศึกษาธิการ article
การประชุมเรื่องช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังจากน้ำลด article
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมมอบนโยบาย
ประชุมและมอบนโยบายให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารสอศ. ที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา article
ประชุมเชิงปฏิบัติการ"โครงการ โรงเรียนฐานวิทยาศาสตร์" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ article
การจัดประชุมการสัมมนาเรื่อง “การพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพ” ร่วมกับผู้แทนอาเซียน article   
 

หน้าหลัก | ประวัติ | ภารกิจ | Photo Gallery | ข่าว | ติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ [สงวนลิขสิทธิ์]
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 02 628 5620, 02 628 5651 โทรสาร 02 628 6179