dot dot
dot
dot
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletโครงสร้าง
dot
dot
bulletผู้บริหารองค์กรหลัก
bulletติดตามงานตามนโยบาย
dot
dot
dot
dot
bulletปลัดกระทรวง
bulletเทียบเท่าปลัดกระทรวง
dot
dot
bulletรองปลัดกระทรวง
bulletผู้ตรวจราชการกระทรวง
dot
dot
bulletสำนักงานรัฐมนตรี
bulletสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
bulletสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
bulletสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
bulletสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
dot
dot
bulletสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) (สคพ.)
bulletโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
bulletสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
bulletคุรุสภา
bulletสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
bulletสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
bulletสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (สลช.)
dot
dot
dot
dot
bulletที่ปรึกษา
bulletประธานกรรมการหรือประธานอนุกรรมการ
bulletรองประธานกรรมการหรือรองประธานอนุกรรมการ
bulletกรรมการหรืออนุกรรมการ
dot
dot
bulletที่ปรึกษา
bulletประธานกรรมการหรือประธานอนุกรรมการ
bulletรองประธานกรรมการหรือรองประธานอนุกรรมการ
bulletกรรมการหรืออนุกรรมการ
dot
dot
bulletที่ปรึกษา
bulletประธานกรรมการหรือประธานอนุกรรมการ
bulletรองประธานกรรมการหรือรองประธานอนุกรรมการ
bulletกรรมการหรืออนุกรรมการ
dot
dot
bulletพ.ร.บ/กฏระเบียบ
dot
dot
bulletประจำเดือนตุลาคม
bulletประจำเดือนพฤศจิกายน
bulletประจำเดือนธันวาคม
dot
dot
bulletประจำเดือนตุลาคม
bulletประจำเดือนพฤศจิกายน
bulletประจำเดือนธันวาคม
bulletประจำเดือนมกราคม 2555
bulletประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555


 
September 2012
Su
M
T
W
T
F
Sa
26
1
2
15
16
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6


เปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (OTOP Mini MBA)
          ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีเปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (OTOP Mini MBA) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (OTOP Mini MBA) เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีคณะกรรมการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัด ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัด ผู้บริหารหน่วยงาน/สถานศึกษาขึ้นตรง ผู้บริหาร กศน.อำเภอ/เขต หัวหน้า กศน.ตำบล ครูอาสาสมัคร กศน. ครู ศรช. และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกว่า 10,000 คน
 
           รมว.ศธ.กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ โดย กศน.ยึดหลักการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล “คิดใหม่ ทำใหม่ เพื่อคุณภาพการศึกษาของคนไทย” ที่กำหนดให้การศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของสังคมไทย และเป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะยกระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะอาชีพของประชาชน และนโยบายการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้ เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งการเรียนรู้
 
           จึงได้จัดทำโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุนชน หรือ OTOP Mini MBA ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัด ผู้บริหาร กศน.จังหวัด/อำเภอ/เขต/ตำบล ครูอาสาสมัคร กศน. ครู ศรช. และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชี้แจงการนำแนวนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
 
          รวมไปถึงการบูรณาการนโยบายการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ของรัฐบาล ภายใต้โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โดยการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น OTOP Mini MBA ให้แก่ผู้ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ OTOP และประชาสัมพันธ์ให้สังคมและประชาชนได้รับรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ของสำนักงาน กศน. ในการที่จะส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย ได้มีอาชีพ มีงานทำ มีรายได้อย่างมั่นคง
 
          การดำเนินการตามโครงการ ได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัด” โดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการการขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ในเบื้องต้น กศน.ได้พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น OTOP Mini MBA ให้แก่ผู้ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อขยายโอกาสในการพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ และการบริการ รวมไปถึงการยกระดับคุณภาพ การสร้างมูลค่าเพิ่ม ช่องทางการจำหน่ายและการส่งออก
 
          นอกจากนี้ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ได้กำหนดจัดการศึกษาให้กับประชาชนในหลักสูตรบริหารธุรกิจระยะสั้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ประกอบด้วยรายวิชาหลัก ได้แก่ การบริหารจัดการธุรกิจสินค้า OTOP, ธุรกิจ OTOP ส่งออก, การตลาดและช่องทางการจำหน่าย และภาษาอังกฤษธุรกิจ ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีความรู้ด้านการเงิน การบัญชี การขายสินค้าบนอินเทอร์เน็ต การบริหารบุคคล เมื่อจบหลักสูตรประชาชนก็จะสามารถทำธุรกิจได้ด้วยตนเอง บนพื้นฐานความรู้ด้านการขาย การตลาด สามารถคำนวณต้นทุน ค่าแรง ดอกเบี้ย สามารถคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ได้ด้วยตนเอง ขายสินค้า หาตลาดทั้งในและต่างประเทศได้เอง และไม่จำเป็นต้องขายสินค้าครั้งละมากๆ ในราคาที่ถูกอีกต่อไป
 
          เมื่อผ่านหลักสูตร ศธ.จะสนับสนุน อุปกรณ์/เครื่องมือในการประกอบอาชีพให้ด้วย ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้เลย ทำให้ประชาชนมีรายได้ มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่งผลให้ประเทศได้รับการพัฒนาต่อไป

     
     

 
วางนโยบาย

ปลัดกระทรวงศึกษาร่วมให้โอวาทแก่นักเรียนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 article
หารือการเปิดศูนย์ กศน.ในมาเลเซีย
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ศธ.-สธ."ร่วมเฝ้าระวังและขจัดโรค มือ เท้า ปาก"
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมปล่อยคาราวาน Tablet
๒๙ นโยบายหลักด้านการศึกษา
ศธ.เดินหน้าตามนโยบายสร้างพลังครู
เปิดโครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย "One Tablet per Child : OTPC"
เปิดตัวโครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาจีน ประจำปี 2555 article
หารือแนวทางตามนโยบาย “การศึกษาดับไฟใต้” article
การประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 3/2555 article
๒๒ นโยบายหลักด้านการศึกษา ของ ฯพณฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ภายใต้การบริหารของศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
สาธิตการสอนผ่านแท็บเล็ต article
ประชุมเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับนโยบายของ รมว.ศธ. article
ประชุมคณะทำงานแท็บเล็ต article
ร่วมต้อนรับอดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักร article
แถลงข่าว "การขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ธรรมชาติและรักษาวิถีลำน้ำ" article
เปิดโครงการ “2555 ปีแห่งการรณรงค์การพูดภาษาอังกฤษ English Speaking Year 2012” article
แถลงข่าวเปิดตัว "โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน " รุ่นที่ 3
ประชุมคณะทำงานศึกษา Tablet และ Content article
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการออกรายการบ่ายนี้มัคำตอบ
การตรวจเยี่ยมการก่อสร้างสะพานไม้ให้กับประชาชนในเขตชุมชนและศูนย์พักพิง article
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมพิธีปล่อยขบวนศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย article
การดำเนินการก่อสร้างสะพานไม้ทางเดินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย article
"ศธ .รวมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม"
รมว.ศธ.สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งระดมความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม article
คาราวาน “กระทรวงศึกษาธิการ รวมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม” ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ article   
 

หน้าหลัก | ประวัติ | ภารกิจ | Photo Gallery | ข่าว | ติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ [สงวนลิขสิทธิ์]
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 02 628 5620, 02 628 5651 โทรสาร 02 628 6179